Get Adobe Flash player

ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ / บทบาท 

ของ กรมการทหารช่าง

   ในยามปกติ ทหารช่างจะเป็นทหารเหล่าหลักของกองทัพบก ที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพบกและรัฐบาล รวมทั้งเป็นส่วนสำคัญในบทบาทในการช่วยพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ การรักษาความมั่นคงภายใน นอกจากนี้ ยังเป็นเหล่าที่มีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพความเสียหายให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

    การจัดตั้งหน่วยทหารช่างของกองทัพบก จะกระจายและครอบคลุมในทุกภูมิภาคของประเทศ โดยแบ่งตามระดับการบังคับบัญชา คือ หน่วยทหารช่าง ของกองพล หน่วยทหารช่างของกองทัพภาค หน่วยทหารช่างของกรมการทหารช่าง และหน่วยทหารช่างของกองทัพบก กรมการทหารช่าง เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก มีเจ้ากรมการทหารช่าง ชั้นยศ พลโท เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

    ภารกิจ : กรมการทหารช่าง มีภารกิจในการดำเนินการฝึกศึกษากำลังพลในเหล่าทหารช่าง วิจัยพัฒนายุทโธปกรณ์สายช่าง กำหนดหลักนิยมของเหล่าทหารช่าง ส่งกำลังบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายช่าง และการก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคต่างๆตามที่ได้รับมอบ

    กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ รักษาสันติภาพ ไทย-ดาร์ฟูร์

    การพัฒนาแพ Ribbon Birdge แบบ 79A ให้ขับเคลื่อนด้วยตนเอง

    พิธีปิดขุดลอกคูคลอง กทม.

Copyright © 2012 ศูนย์การจัดการความรู้ กรมการทหารช่าง
เนื้อหาข้อมูลโดย กองวิทยาการ กรมการทหารช่าง
Contect us : Prawich2000@yahoo.com